Het gebruik van de website www.appjevoordeborst.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

1. Doel van de website en mobiele applicatie

De website www.appjevoordeborst.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking en functionaliteiten van de mobiele applicatie (hierna genoemd: “de mobiele applicatie”) ontwikkeld door Hannah & Co BVBA (hierna genoemd onder haar commerciële naam “Appje voor de borst”). Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Hannah & Co bvba, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0654.979.335, met maatschappelijke zetel te Bosschaert de Bouwellei 24, 2900 Schoten voor en verbonden vennootschappen. Voor meer informatie kan u een e-mail sturen naar Hannah@appjevoordeborst.be. De website tracht op een eenvoudige en snelle wijze toegang te verstrekken tot de informatie omtrent de mobiele applicatie. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie geenszins als een persoonlijk, professioneel of medisch advies beschouwen. Om een specifiek of medisch advies te verkrijgen, dient u steeds contact op te nemen met de uw huisdokter en/of vroedvrouw. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

2. Gebruik van de website en mobiele applicatie

Appje voor de borst besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen kan Appje voor de borst niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Appje voor de borst alle redelijke inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Appje voor de borst wenst expliciet te benadrukken dat zowel de website als de mobiele applicatie een louter informatieve functie vervullen en geenszins ooit aanschouwd mag worden als (vervanging voor) medisch advies. Appje voor de borst wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website of op de mobiele applicatie. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Appje voor de borst spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Appje voor de borst kan echter niet garanderen dat haar website volledig vrij van onderbreking is en nooit door andere technische problemen wordt getroffen. Appje voor de borst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de mobiele applicatie of via de website of applicatie ter beschikking gestelde informatie.

3. Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Appje voor de borst beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Appje voor de borst aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Appje voor de borst hecht uitermate veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen op de website, alsook bij het gebruik maken van de mobiele applicatie, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens laten ons toe om u toegang te verlenen tot informatie op de mobiele applicatie die relevant is voor uw specifieke situatie. Appje voor de borst mag de verzamelde gegevens gebruiken en bestuderen om haar activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. In voorkomend geval, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nu of later, bekendmaken. In het kader van de verbetering van haar diensten, staat het Appje voor de borst vrij uw gegevens te gebruiken om contact op te nemen met u om uw mening in verband met onze diensten te vragen en om u in te lichten over belangrijke wijzigingen of evoluties van onze website of mobiele applicatie. Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens gebruiken om u in te lichten over onze andere (toekomstige) producten en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben, waaronder de diensten die het voorwerp kunnen uitmaken van direct marketing en wij mogen hiervoor contact met u opnemen per e-mail. Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens aan derden meedelen die uw gegevens mogen gebruiken om u informatie te verschaffen omtrent de goederen en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben per e-mail en om ons te helpen om de verzamelde gegevens te bestuderen om onze activiteit en diensten waarover u beschikt te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. In ieder geval, indien u niet wenst dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd, gelieve ons hierover in te lichten door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

5. Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7.Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Appje voor de borst via het contactformulier. Appje voor de borst behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Appje voor de borst of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Appje voor de borst of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

8. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Appje voor de borst bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Appje voor de borst wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Appje voor de borst mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Appje voor de borst de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

9. Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.